W roku szkolnym 2018/2019 zainicjowaliśmy akcję ekologiczną pn. „Eko-Krauzówka”, której celem jest podniesienie świadomości nt. segregacji odpadów a także rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród uczniów. W kolejnych latach planujemy kontynuację tej akcji oraz jej rozwijanie o takie elementy jak:

  • wycieczki edukacyjne do sortowni śmieci
  • wycieczki do oczyszczalni ścieków
  • zbiórkę śmieci w okolicy szkoły
  • sadzenie drzew
  • wykonanie i zawieszenie na terenie szkoły budek lęgowych dla ptaków
  • spotkania i wykłady edukacyjne
  • pozyskanie funduszy zewnętrznych na realizację w/w celów

Podczas pierwszej edycji wspólnymi siłami uzbieraliśmy 2 tony makulatury, która została poddana recyklingowi i została przerobiona na opakowania tekturowe. Kwota w wysokości 800 zł zasiliła konto Rady Rodziców. Początkowy pomysł przeznaczenia zebranych funduszy na zakup sprzętu do radiowęzła szkolnego został chwilowo zawieszony ze względu na potrzebę przeprowadzenia inwentaryzacji obecnej infrastruktury technicznej oraz przeprowadzenia głębszej analizy zasadności jego istnienia. Sprawę tę będziemy dalej analizować i konsultować z Samorządem Uczniowskim oraz z Dyrekcją szkoły.

Zapraszamy do kontaktu z nami osoby, które mają ciekawe pomysły pro-ekologiczne i chciałyby włączyć się w działania na rzecz RR i szkoły i wspomóc nas w organizacji kolejnych przedsięwzięć.

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 zamierzamy przeprowadzić kolejną, drugą akcje „Eko-Krauzówka” połączoną z jeszcze szerszą akcją informacyjną, którą zamierzamy przeprowadzić wspólnie z Samorządem Uczniowskim.