Zapraszamy nauczycieli oraz innych pracowników Krauzówki do wzięcia udziału w konkursie mini-grantowym organizowanym i finansowanym przez Radę Rodziców pt. „Bank szkolnych pomysłów”. Jego celem jest wsparcie finansowe wartościowych inicjatyw organizowanych w szkole na rzecz uczniów. Łączny koszt dofinansowania to 6000 PLN.

Prosimy o składanie wniosków on-line przy pomocy prostego formularza poniżej. Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2021 r. Szczegółowy regulamin konkursu, w tym przykładowa tematyka projektów, kryteria oceny itd., znajdują się poniżej formularza. Zapraszamy do skorzystania 🙂

  Regulamin konkursu „BANK SZKOLNYCH POMYSŁÓW”

  1. Konkurs mini-grantowy „Bank szkolnych pomysłów” (zwany dalej Konkursem) ma na celu wsparcie finansowe wartościowych inicjatyw na rzecz uczniów (zwanych dalej Projektami) zgłoszonych przez nauczycieli lub innych pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie (zwanej dalej Szkołą).
  2. Organizatorem konkursu i fundatorem mini-grantów jest Rada Rodziców przy Szkole.
  3. Tematem Projektu może być na przykład:
   • zakup ponadstandardowego wyposażenia wraz z planem jego wykorzystania,
   • działania na rzecz podnoszenia umiejętności społecznych (np. praca w grupie, praca metodą projektową, przeciwdziałanie przemocy, rozwiązywanie konfliktów),
   • organizacja ciekawego wydarzenia,
   • zaproszenie interesującego gościa,
   • zorganizowanie szkolenia, warsztatów,
   • działania integrujące społeczność szkolną.
    Powyższa lista jest przykładowa, można zgłaszać również inicjatywy innego typu.
  4. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 30 września 2021 poprzez formularz umieszczony w zakładce „Konkurs” na stronie Rady Rodziców (http://rodzice-krauzowka.edu.pl/konkurs). Złożenie wniosku jest potwierdzane mailem w ciągu 48h.
  5. Łączny budżet przeznaczony na sfinansowanie Projektów wynosi 6 000 PLN. W uzasadnionych przypadkach kwota ta może ulec zwiększeniu lub może zostać wykorzystana w niepełnym stopniu. Nie jest ustalona minimalna kwota dofinansowania pojedynczego Projektu, maksymalna kwota to 6000 PLN.
  6. O wyborze Projektów przeznaczonych do finansowania zdecyduje komisja wyznaczona przez Radę Rodziców. W razie potrzeby komisja może poprosić wnioskodawcę drogą mailową o dodatkowe informacje.
  7. Projekty będą oceniane wg następujących kryteriów:
   • zgodność z celami dydaktycznymi i wychowawczymi Szkoły,
   • atrakcyjność treści i formy dla uczniów,
   • wpływ na rozwijanie pasji uczniów i pobudzanie ich aktywności,
   • treści wychodzące poza standardowy program nauczania,
   • zasięg – czy Projekt obejmie znaczącą grupę uczniów,
   • dodatkowym atutem będzie wykraczanie poza ramy jednego przedmiotu.
  8. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 października 2021 na stronie internetowej Rady Rodziców.
  9. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  10. Realizacja projektów powinna nastąpić do 31 marca 2022.
  11. Rada Rodziców pokrywa koszty poniesione w ramach dofinansowanych Projektów na podstawie przedstawionych faktur wystawionych na Radę Rodziców do wysokości przyznanej sumy dofinansowania. Projekt może być finansowany w formie refundacji lub faktury mogą być płacone bezpośrednio przez Radę Rodziców.
  12. Rada Rodziców przekazuje Szkole sprzęt zakupiony w ramach finansowanego projektu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
  13. Przykładowe koszty Projektu, które mogą być pokryte w ramach dofinansowania, to: zakup ponadstandardowego sprzętu, ponadstandardowych pomocy dydaktycznych, oprogramowania, książek, koszty przeprowadzenia/odbycia szkolenia, koszty wizyty gościa. Koszty te muszą być bezpośrednio związane z Projektem. Z mini-grantu nie może być pokryte wynagrodzenie pracowników Szkoły ani organizacja wydarzeń odpłatnych, ani wyposażenie używane podczas zajęć odpłatnych.
  14. Rozliczenie dofinansowanych Projektów odbywa się poprzez przekazanie Radzie Rodziców dokumentacji fotograficznej z realizacji Projektu oraz faktur za poniesione wydatki.
  15. Wszelkie pytania do regulaminu Konkursu należy zgłaszać poprzez formularz „Kontakt” na stronie Rady Rodziców (http://rodzice-krauzowka.edu.pl/kontakt) – odpowiedzi udzielimy drogą mailową, a także umieścimy je na stronie Konkursu w formie FAQ („Często zadawanych pytań”) z pominięciem danych autorów pytań.