Zapraszamy nauczycieli oraz innych pracowników Krauzówki do wzięcia udziału w konkursie mini-grantowym organizowanym i finansowanym przez Radę Rodziców pt. „Bank szkolnych pomysłów”. Jego celem jest wsparcie finansowe wartościowych inicjatyw organizowanych w szkole na rzecz uczniów. Łączny koszt dofinansowania to 6000 PLN.

Prosimy o składanie wniosków on-line przy pomocy prostego formularza poniżej. Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2020 r. (uwaga: zmiana ze względu na epidemię). Szczegółowy regulamin konkursu, w tym przykładowa tematyka projektów, kryteria oceny itd., znajdują się poniżej formularza. Zapraszamy do skorzystania 🙂

Regulamin konkursu „BANK SZKOLNYCH POMYSŁÓW”

 1. Konkurs mini-grantowy „Bank szkolnych pomysłów” (zwany dalej Konkursem) ma na celu wsparcie finansowe wartościowych inicjatyw na rzecz uczniów (zwanych dalej Projektami) zgłoszonych przez nauczycieli lub innych pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie (zwanej dalej Szkołą).
 2. Organizatorem konkursu i fundatorem mini-grantów jest Rada Rodziców przy Szkole.
 3. Tematem Projektu może być na przykład:
  • zakup ponadstandardowego wyposażenia wraz z planem jego wykorzystania,
  • działania na rzecz podnoszenia umiejętności społecznych (np. praca w grupie, praca metodą projektową, przeciwdziałanie przemocy, rozwiązywanie konfliktów),
  • organizacja ciekawego wydarzenia,
  • zaproszenie interesującego gościa,
  • zorganizowanie szkolenia, warsztatów,
  • działania integrujące społeczność szkolną.
   Powyższa lista jest przykładowa, można zgłaszać również inicjatywy innego typu.
 4. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 30 września 2020 (uwaga: zmiana ze względu na epidemię) poprzez formularz umieszczony w zakładce „Konkurs” na stronie Rady Rodziców (http://rodzice-krauzowka.edu.pl/konkurs). Złożenie wniosku jest potwierdzane mailem w ciągu 48h.
 5. Łączny budżet przeznaczony na sfinansowanie Projektów wynosi 6 000 PLN. W uzasadnionych przypadkach kwota ta może ulec zwiększeniu lub może zostać wykorzystana w niepełnym stopniu. Nie jest ustalona minimalna kwota dofinansowania pojedynczego Projektu, maksymalna kwota to 6000 PLN.
 6. O wyborze Projektów przeznaczonych do finansowania zdecyduje komisja wyznaczona przez Radę Rodziców. W razie potrzeby komisja może poprosić wnioskodawcę drogą mailową o dodatkowe informacje.
 7. Projekty będą oceniane wg następujących kryteriów:
  • zgodność z celami dydaktycznymi i wychowawczymi Szkoły,
  • atrakcyjność treści i formy dla uczniów,
  • wpływ na rozwijanie pasji uczniów i pobudzanie ich aktywności,
  • treści wychodzące poza standardowy program nauczania,
  • zasięg – czy Projekt obejmie znaczącą grupę uczniów,
  • dodatkowym atutem będzie wykraczanie poza ramy jednego przedmiotu.
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 października 2020 (uwaga: zmiana ze względu na epidemię) na stronie internetowej Rady Rodziców.
 9. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 10. Realizacja projektów powinna nastąpić do 31 marca 2021.
 11. Rada Rodziców pokrywa koszty poniesione w ramach dofinansowanych Projektów na podstawie przedstawionych faktur wystawionych na Radę Rodziców do wysokości przyznanej sumy dofinansowania. Projekt może być finansowany w formie refundacji lub faktury mogą być płacone bezpośrednio przez Radę Rodziców.
 12. Przykładowe koszty Projektu, które mogą być pokryte w ramach dofinansowania, to: zakup ponadstandardowego sprzętu, ponadstandardowych pomocy dydaktycznych, oprogramowania, książek, koszty przeprowadzenia/odbycia szkolenia, koszty wizyty gościa. Koszty te muszą być bezpośrednio związane z Projektem. Z mini-grantu nie może być pokryte wynagrodzenie pracowników Szkoły.
 13. Rozliczenie dofinansowanych Projektów odbywa się poprzez przekazanie Radzie Rodziców dokumentacji fotograficznej z realizacji Projektu oraz faktur za poniesione wydatki.
 14. Wszelkie pytania do regulaminu Konkursu należy zgłaszać poprzez formularz „Kontakt” na stronie Rady Rodziców (http://rodzice-krauzowka.edu.pl/kontakt) – odpowiedzi udzielimy drogą mailową, a także umieścimy je na stronie Konkursu w formie FAQ („Często zadawanych pytań”) z pominięciem danych autorów pytań.